Rodzinna Organizacja // 05-2013 // Family Organisation

// polski

(read in english below)

Najpierw chciałam Was przeprosić za to, że nie opublikowałam w tamtym miesiącu Wydania Kwietniowego Rodzinnej Organizacji. Proszę wybaczcie mi !

Wiem, że to nie powinno się zdarzyć, ale miałam straszy miesiąc, który został zabity chorobą jaka nas dopadła (mnie i Gabrielę). A tak na marginesie, Gabi znowu choruje w tym tygodniu ale na szczęście tym razem choroba jest lżejsza.

Mam nadzieję, że Wydanie Majowe Rodzinnej Organizacji zrekompensuje Wam mój błąd :) i nie tylko będzie się Wam podobać, ale też zaczniecie go używać, ponownie. Ja z moją siostrą na pewno :)

 

mądrość & wiedza

Chcielibyście być MĄRDZY? Chcielibyście wiedzieć WSZYSTKO? Marzycie, czasami, aby posiadać cały czas tego świata by móc się nauczyć WSZYSTKIEGO ? O, tak, życzę sobie TEGO!!!

Żyjemy w dziwnych czasach, kiedy mamy dostęp do wszelkiej możliwej wiedzy (przez Internet, łatwo dostępne książki i inne źródła) ale wydaje się jakbyśmy nic nie wiedzieli. I chociaż lubię mieszkać w cywilizowanym 2013 roku, czasami chciałabym urodzić się kilka wieków temu, kiedy ludzie byli wyspecjalizowani w jednej dziedzinie i byli ekspertami w swojej profesji. Nie było wtedy dostępu do wiedzy, ot tak, siedzącej sobie w komputerze przed nami. Musieli jej poszukiwać i odkrywać. Często musieli podróżować, aby zdobyć wiedzę i źródła jej pochodzenia, co oznacza, że mogli koncentrować się tylko na jednej rzeczy. Pewnie nawet nie zdawali sobie sprawy, że mogliby specjalizować się jeszcze w czymś innym. Obecnie, nie mamy czasu, aby koncentrować się tylko na jednym:  studenci studiują po kilka fakultetów, mamy potrzebują być też  kobietami businessu, tatusiowie potrzebują być wielozadaniowi :) Aby to jeszcze spotęgować, jesteśmy otoczeni facebook’iem, pintrest’em i you tube’m gdzie można znaleźć porady na temat wszystkiego i niczego, więc można samemu nauczyć się wszystkiego.

Mam problem ze zdecydowaniem się na czym powinnam się skoncentrować  Czy powinnam spędzić więcej czasu czytając wszystkie poradniki rodzicielskie, aby wychować najszczęśliwsze i najmądrzejsze dziecko świata, czy powinnam podszkolić moje hobby związane z pieczeniem i dekorowania ciast, a może powinnam nauczyć się więcej o fotografii  którą tak kocham, że nie chciałabym nigdy ściągać aparatu z szyi, albo może powinnam skoncentrować się na mojej karierze zawodowej i nauczyć więcej o projektowaniu mostów (tak :) w pracy jestem Inżynierem Mostownictwa), no albo może powinnam dokształcić się w projektowaniu grafik, no chyba, że powinnam….

ŻYCZĘ SOBIE ABY POSIADAĆ CAŁY CZAS TEGO ŚWIATA…

ale nie posiadam…co oznacza, że mogę tylko nauczyć się trochę tego i trochę tamtego… ale czy to dobre podejście do sprawy? Jeśli tak zrobię, nie będę ekspertem w niczym… może powinnam zrezygnować z niektórych pasji i skoncentrować się tylko na kilku (jednej) rzeczach? … a jak wy uważacie? Jakie podjęliście decyzje? Napiszcie o tym w komentarzach poniżej.

Na szczęście wiem, że zawsze będę skoncentrowana na dwóch rzeczach: BOGU i RODZINIE. Nigdy tego nie odpuszczę. Interesujące, że Biblia uczy mnie, że mądrość nie jest mierzona ilością wiedzy jaką posiadamy:

T Y L K O   R O Z T R O P N I   I   M Ą D R Z Y, zawsze   M Ó W I Ą   S P R A W I E D L I W O Ś Ć   I   P R A W D Ę !!! 

 

Aby ściągnąc WYDANIE MAJOWE RODZINNEJ ORGANIZACJI  kliknij na zdjęcia poniżej.

k@rolina

loopy.png

//english

First  I need to apologise you for missing out the April Family Organisation Issue. Please forgive me ! I know these shouldn’t happen but I had horrible month, killed by sickness that came upon us (me and Gabriela). Btw she is sick again this week but hopefully this time it is lighter.

I hope this May Family Organisation Issue will compensate for my mistake :) and you will not only like it but also start using again.  Me and my sister will definitely do :)

 

wisdom & knowledge

Would you like to be WISE? Do you want to know everything? Are you dreaming of having all the time in the world to learn about all ? Ow, yes, I wish I HAVE!!!

We are living in the strange times when we have access to all possible knowledge (through Internet, books easily available and other sources) but it seams we don’t know anything. Although I like being civilised living in 2013, I wish sometimes I lived centuries ago when people were specialised in one thing and were one and only experts in their professions.  They didn’t have access to all the knowledge in the world just by sitting in front of computer. They had to search and discover. They had to travel to get knowledge and sources which meant they could only concentrate on one speciality.  Probably they even didn’t think they could specialise in something else. Now, we don’t have time to be concentrated only on one thing: students study few faculties, mummies need to be businesswomen at the same time, daddies need to be multitasking :) To add onto it, we are surrounded by facebook, pintrest and you tube where you can find tutorial for everything, so really you can teach yourself everything.

I have problem with deciding what I want to concentrate on. Should I spend more time with my baby girl and learn how to raise the happiest and smartest girl in the world which include me reading all the parenting books in the world, or should I pursue with my hobby of baking and cake decorating, or maybe I should learn more about photography which I love so much I wish I could never take my camera off the neck, or should I concentrate on my work carrier and learn more about bridge designs (yes :) at work I am Bridge Engineer) or should I  learn more about graphic designs, or should I…..

WISH I HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD…

but I don’t…which means I can only learn a little bit of that and little bit of something else…but is this good? If I do that I will not be an expert in anything… maybe I should give up on something and concentrate on just few (one) things ? … what are you thoughts? What have you decided? Let me know in the comments.

At least I know I will always concentrate on two things GOD and FAMILY.  I will never give up on those. Interesting thing though that Bible teaches me that wisdom is not measured by the amount of knowledge we have:

O N L Y   W I S E   A N D   S M A R T, always   S P E A K   R I G H T E O U S   A N D   J U S T I C E !!!


To download MAY FAMILY ORGANISATION ISSUE click on the pictures below

k@rolina