Jak Zbudować Domek dla Dziecka // How to Build the Kids Garden House

//polski

(read in english after this "//" sign)

oj zajęło mi bardzo długo zanim napisałam tego posta, ale w końcu jest. mam wytłumaczenie, ale nie mogę wam o nim powiedzieć, więc przechodzę od razu do sedna sprawy: czyli jak samemu zbudować drewniany domek dla dziecka, który jest nie tylko piękny (przepraszam za skromność), ale również długowieczny.  długowieczny, ponieważ jest zrobiony z dobrych, trwałych i mocnych materiałów, a jego rozmiar jest tak dobrany, aby pomieścił też nastolatkę ( a więc, aby służył na dłużej). - domek w całej okazałości pokazałam w poprzednim poście tutaj

//

it took me a really long time to write this post. but i've finilly done it. of course i have an excuse but i cannot tell you about it, yet,  so let me go straight to instructions on how to build the kids garden house that is not only beautiful (excuse me for my modesty) but it is durable, made of good and strong materials and has a size that is even perfect for teenagers (so it will be used longer). this house in his full glory i showed you in my last post - here.

 

DIY , CZYLI JAK TO ZROBIĆ

IMG_9586.JPG

POTRZEBUJESZ:

- 1 słodkie i kochane dziecko, które chce domek

- 1 chętnego "stolarza" amatora

- narzędzia: wiertarko-wkrętarka, ukośnica do drewna, pilarka, wiertła płaskie do drewna (22mm), wyrzynarka, zaciski stolarskie duże, młotek, poziomica, miarka, śrubokręt, klucz nasadkowy 20mm, ołówek.

- kotwy wbijane do słupków 10x10cm = 9 szt.

- drewniane słupki / belki 10cm x 10cm:

  nr 1 (szt.6) - długość 2,75m

  nr 2 (szt.3) - długość 2,0m

  nr 3 (szt.6) - długość 1,7m

  nr 4 (szt.5) - długość 0,5m

  nr 5 (szt.4) - długość 1,55m

  nr 6 (szt.2) - długość 2,4m

  + zastrzały (szt.6) - długość 0,65m

 - drewniane krokwie (8cm x 5cm)

  nr 7 (szt.12) - długość 1,7m do docięcia

- dodatkowy słupek 10cm x 10cm dł.2m (do wzmocnienia framugi drzwi)

- drewniana podbitka (12mm gr.) Ilość = 24m2

- drewniana podłoda, deski ryflowane z modrzewia (6m2)

- drewniane drzwi (z resztek podbitki)

- dwie drewniane ramki na zdjęcia (rozm.45cm x 35cm) i 2 listewki, aby zrobić szprosy w oknach

- łaty pod dachówki 10 szt. (długość 3m) - w zależności od rodzaju dachówki

- dachówki (zależy jaki rodzaj, dlatego nie podaję ilości)

- schody - robione na oko :) z desek 10cm x 6cm ze stopniami z deski ryflowanej

- ślizg do zjeżdżalni (taki)

- elementy wykończeniowe: deski płaskie 10cm x 1,5cm dł. 2m do przycięcia (ilość= 16szt.)

- elementy mocujące wkręt drewno: 12x200mm (tego typu >>>) - ok.30szt., kątowniki metalowe do mocowania belek nr  4, gwoździe i wkręty

impregnat Sadolin Classic (biały kremowy)

Tikkurila Valtti Complete - Matowa lakierobejca do drewna z dodatkiem wosku (szara nr 5083)

- Impregnat do drewna kolor Venge

YOU NEED:

- 1 sweet and lovely child that wants a house

- 1 willing 'amatour' carpenter

- tools: drill, miter, mechanical saw, drills for timber (flat 22mm), fretsaw, woodworking clamps, hamer, level, measure tape, screwdriver, pen

- metal anchors for timber studs 10cmx10cm  = 9 pcs

- timber studs/beams 10cm x 10cm:

  no. 1 (6 pcs) - length 2,75m

  no. 2 (3 pcs) - length 2,0m

  no. 3 (6 pcs) - lenght 1,7m

  no. 4 (5 pcs) - lenght 0,5m

  no. 5 (4 pcs) - length 1,55m

  no. 6 (2 pcs) - length 2,4m

  + bracings (6 pcs) - długość 0,65m

 - rafters (8cm x 5cm)

  no. 7 (12 pcs) - length 1,7m to cut

- additional stud 10cmx10cm 2m long for door strengthening,

- timber siding (12mm thick) Quantity = 24m2

- timber floor boards (6m2)

- doors (made for left-overs)

- two timber picture frames (size 45cm x 35cm) with 2 slats to made window mullions

- 10 laths for tiles (length 3m) - dependant on type of tiles

- tiles (depend on type of tiles)

- stairs - made by eye from timber beams 10cm x 6cm with steps out of floor boards

- slide

- finishing elements: timber boards 10cm x 1,5cm, 2m long to cut on site (16 pcs)

- connections: 20x200mm screws (like this>>>) - about 30 pcs and metal angles, screws and nails

impregnation Sadolin Classic (white cream)

Tikkurila Valtti Complete - Mat varnish for timber with addition wax (grey colour no. 5083)

- Impregnation for timber  - colour Venge

 

1

dla przypomnienia i zachęty, pokazuję domek skończony na początku tego DIY. Zapewniam, że przy zamawianiu materiałów w tartaku, w połowie pracy, przy malowaniu i już przy wykańczaniu będziecie mieli dość...ale WARTO brnąć dalej :)

//

just a reminder and teaser, i am showing finished house at the beggining of DIY. i can assure you that you will have more than enought at many points: when ordering timber, when halfway assembly, when paiting or when finishing... but it's worth it :)

najpierw wbijamy kotwy w ziemię. polecam wsadzenie dużego kawałka drewna w kotwę wielkości 10cm x 10cm i dł.30cm i mocne walenie dużym młotem.

//

first you need to place anchors. i recommend placement of timber piece inside of anchor (size 10cm x 10cm and 30cm long) and banging with big hammer.

3

rozmieszczenie kotew (zobacz rzut z góry) należy wykonać precyzyjnie, aby kolejne elementy stelaża domku pasowały.

//

precise arrangement of anchors is important (see view from top) in order to make sure all elements will fit together later.

4

zamocować słupki w kotwach i przewiercić je wkrętami jak na zdjęciu powyżej. (słupki nr 1 i nr 2).

abyście lepiej widzieli szkielet domku, mój kolega Dawid, przygotował dla mnie takie krótkie video. (poniżej)

//

place first timber studs in the anchors and screw them as shown on picture above (stud no. 1 and no.2)

see video below for better understadning of house skeleton (made by my friend Dawid)

5

montować po kolei belki poziomu podłogi (który jest na wysokości 1m od ziemi), a potem poziomu dachu, używając do tego długich wkrętów do drewna 12x200mm (link >>>). Krokwie dachu są połączone ze sobą na śrubę i oparte na belce nr 6. aby oparcie mogło być prawidłowe, wycięto krokwie w miejscu podparcia.

//

screw beams one by one to studs, first made bottom floor (1m above ground) and continue with roofing, using 12x200mm screws. rafters are connected by one nut at top and supported on the longitudinal beam no.6. in order to create good support, rafters has been cut to suit  a beam.

6

belki nr 4 montować na metalowych kątownikach, które są tańsze niż śruby.

pamiętać by wykonać też zastrzały na tym etapie, aby konstrukcję wzmocnić. 

//

beams no.4 connect by metal angels that are cheaper than nuts.

remember to fix the crosings at this stage too, to make the skeleton stronger.

7

wykonać podłogę z desek ryflowanych, przymocowując je do dolnego poziomu stelaża na wkręty.

potem wykonać ściany domku z drewnianej podbitki. UWAGA - przy drzwiach należy dodać jeszcze jeden słupek 10cm x 10cm dł. 1,5m, aby przymocować siding i wzmocnić framugę drzwi.

//

place the floor boards and screw them to the bottom level of skeleton.

after floor, made walls from siding boards. ATTENTION  - you need to put additional stud 10cm x 10cm 1,5m long at the doors in order to screw siding and strenghen door jamb.

8

wykonać podbitkę na krokwiach - nie jest to konieczne, ponieważ dachówkę można układać bezpośrednio na krokwiach z użyciem łat, ale wtedy spód dachówki będzie widoczny od środka. 

//

screw siding on to the rafters - however this is not necessary as tiles can be placed directly on the rafters with the use of laths but in that case tiles will be visible from the inside of the house.

IMG_1363.JPG

9

ja chciałam uniknąć czarnej dachówki od wewnątrze, dlatego zastosowaliśmy podbitkę na krokwiach.

// 

i wanted to aviod black tiles in the house interior, so i decided to use siding on rafters.

10

pomalować stelaż domku na biało oraz siding na szaro a podłogę impregnatem w kolorze wenge. (pod warunkiem, że podoba wam się takie zestawienie kolorów). 

//

paint the house at this stage: siding in grey, skeleton in white and floor in wenge. (of course only if you like this colour arrangement)

IMG_1364.JPG

11

zamontować schody, ślizg oraz balustradę

// 

install stairs, slide and railings.

12

położyć dachówkę: czyli nabić łaty w odpowiednich odległościach (zależne od rodzaju dachówki) i położyć dachówki.

// 

nail laths to the roof siding in adequate distances (dependnt on the type of tiles you use) and place tiles.

13

wykonaj wykończenie domku za pomocą białych listew wykończeniowych nabitych na ścianki.

dodatkowo możesz wykonać balustradę wg uznania.

// 

install finishing white boards nailed to the siding.

you can also add balustrade if you like.

14

listwy są na każdym rogu domu, u dołu ścian bocznych, u góry ściany czołowej i tylnej, w okół okien i drzwi oraz jedna dodatkowa na środku ściany bocznej bez okna.

// 

white boards are on every house corner, at the bottom on the side walls, on the top of front and back wall, around doors and windows and one additional in the middle on the side wall without window.

//

i domek gotowy :) koszt tego domku to 2200 zł:

 • 150 zł - śruby, wkręty i kątowniki

 • 180 zł - kotwy wbijane

 • 1100 zł - drewno z tartaku

 • 550 zł - podbitka zamawiana u producenta

 • orientacyjnie 100zł - ponieważ farby już mieliśmy w dużych pojemnikach i były użyte na tarasie, drewutni i innym domku

 • 0 zł - dachówka (dostaliśmy)

 • 120zł - ślizk do zjeżdżalni, na promocji z castoramie.

mam nadzieję, że przekonałam was choć trochę, że to wcale nie jest takie trudne.  i przepraszam, że nie mam więcej zdjęć z wykonywania domku, ale ja byłam wtedy na wakacjach, a Mr M raczej myślał o skończeniu tego na czas niż robieniu zdjęć na mojego bloga :)

//

and house is done :) it costed around 2200 zł (around 440 british pounds, 730 dollars):

 • 150 zł - nuts, screws and nails

 • 180 zł - anchors

 • 1100 zł - timber from sawmill

 • 550 zł - siding ordered at manufacturer

 • about 100zł - as we already had those in house when painting terrace, shed and woodshed

 • 0 zł - tiles (we got left overs)

 • 120zł - slide bough on sale in Castorama

i hope i convinced some of you that this is not too difficult to build the house by yourself. and please forgive me for not having so many pictures during production as I was on vacation while Mr M was building this house and not thinking about taking pictures for my blog :)