POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KONTAKTÓW NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję Pana / Panią, że przetwarzam Pana / Pani dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem na odległość, w szczególności telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. Dane mogą być mi przekazane również poprzez wysłanie wiadomości sms lub zrealizowanie połączenia telefonicznego.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji oraz budowania w sposób naturalny listy kontaktów. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Karolina Zagrodzka, ul. Lazurowa 11 Kliniska Wielkie 72-123, NIP: 8512734850.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

·      odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do mnie – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

·      archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·      tworzenie listy kontaktów w ramach oprogramowania pocztowego oraz w ramach funkcji dostępnych w telefonach komórkowych, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych mogą brać udział następujące podmioty:

  1. hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  2. dostawcy oprogramowania w chmurze – w celu korzystania z oprogramowania, w którym dochodzi do przetwarzania Pana / Pani danych.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

W związku z tym, że korzystam z usług Google, dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej w celu przechowywania danych na serwerach zlokalizowanych poza Unią Europejską. Google zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez korzystanie z mechanizmów zgodności funkcjonujących w ramach prawa europejskiego (Tarcza Prywatności, standardowe klauzule umowne).

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.  Dane zapisywane w ramach listy kontaktów będą przechowywane przez czas prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej zażąda Pan / Pani ich usunięcia.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

·      prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

·      prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

·      prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana /Pani zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała dane, może Pan / Pani żądać, abym je usunęła),

·      prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani zdaniem mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),

·      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinien / powinna wskazać mi Pan / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

·      prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył mi Pan / Pani na podstawie umowy. Może mi Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

·      prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@houseloves.com . Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana uprawnień, będę musiał odpowiednio Pana zidentyfikować.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.